KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA BELGESİ

    YTB Akademi üyelerimizin ve YTB Akademi çalışmalarında birlikte faaliyet gösterdiğimiz kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin korunması hakkında kanuni çerçeve ile bilgilendirilmesine ilişkin  duyurumuzdur.

    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve MUVAFAKATNAME

    07.04.2016 tarihinden Resmi Gazete'de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Yurtdışı TÜrkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

   07.04.2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerle ilgili olarak bir istisna öngörülmüş ve bu verilerin kanuna uygun hale getirilmesi için 2 yıllık süre verilmiştir. Bu dönemde kanuna aykırı olduğu anlaşılan verilerin derhal silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

    Kanun, 07.04.2016 tarihinden önce alınan hukuka uygun rızaların da aksine bir irade beyanında bulunulmadığı takdirde 1 yılın sonunda kanuna uygun olduğunun kabul edileceğine yer vermiştir.

  Bu kişisel veriler, kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

- Ad ve soyadı,

- Telefon numarası ( ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,

- Cinsiyeti

- Doğum tarihi

- Eğitim düzeyi

- İlgi alanları, memnuniyetleri, şikayetleri

- Eğitim ve iş tecrübesi, geçmişi, özgeçmiş bilgileri, kariyer hedefleri

- İş unvanı, mesleği, çalıştığı yer 

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

   Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz tutulmaktadır.

   Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kanunda ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayat, kılık ve kıyafet, mahkumiyet, genetik ve biyometrik veriler olarak sınırlı sayıda listelenmiş olan, kişinin doğrudan mahremi ile ilgili kişisel veriler.

- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

- Kullanıcının Kişisel Verileri;

- Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve kullanıcının kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,

- Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,

- Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,

- Kullanıcının tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek kullanıcıya verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,

- YTB Akademi destekçilerine, akademi etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,

- Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili kullanıcıya bilgilendirme yapılması,

- Kullanıcının yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,

- Kullanıcıya tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,

- Kullanıcının beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların kullanıcıya tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,

- Verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,

- Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,

- Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,

- Uygulama/application'ların yönetilebilmesi,

- Yukarıda "Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi" kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve kullanıcıya ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,

- Verilerin saklanmak Üzere aktarılması,

- Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi,

- YTB Akademiye ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği  etkinlikler için kullanıcıya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,

- Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

  Online olarak hizmet veren YTB Akademi platformu Üzerinden, üyelik süreci ile elektronik ortamda kişisel veriler toplanacaktır.

  KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;

  Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) İşlenmişse bilgi talep etme, 

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde, yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

e) Eksik, yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme, 

g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

  Bu halde öncelikle veri sorumlusu olarak YTB Akademi platformuna başvurmanız, başvurunuz reddi halinde 30 gün sonra kanunun 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvurmanız, başvurunuzun cevaplanmaması halinde 60 gün sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvurmanız gerekmektedir.

  İşbu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamındaki haklarla ilgili aydınlatma formunun eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

  YTB Akademi platformuna iletmiş olduğum veya platformun usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, gÜncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde platformun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.

  İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.


Last modified: Tuesday, 22 August 2023, 9:31 AM