KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır.

   Başkanlık olarak; tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla, demo uygulama açma sırasında alınan bilgiler, iletişime geçilebilmesi için bırakılan kontak bilgileri, bilgi işlem sistemine kayıt olma sırasında paylaşılan bilgiler ile kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda başkanlık tarafından toplanmakta, kullanmakta, korunmakta, işlenmekte, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, silinmekte ve imha edilmektedir.

  VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

   Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

   Başkanlığımız , KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi; tabi olduğumuz mevzuat hükümleri gereği verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen yükümlülüklerine uyulması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunulması ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirilmesi gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir

   Kişisel verileriniz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması amacıyla ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, başkanlık ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşme ediminin gereği gibi hususların takibi amacıyla, İnsan kaynakları, finansal ve muhasebe kayıtların tutulması amacıyla Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, noterlik, mahkeme ve savcılıklara bildirim zorunluluğu ve başkanlığın hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işlenecektir.

    KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

   Kişisel verileriniz; başkanlığın yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve bununla sınırlı olmak üzere; başkanlığın bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları yanı sıra başkanlık tarafından kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenmesi gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişileri ve başkanlığın faaliyetleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışındaki iş ortakları ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

 Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri ve iştirakleri başta olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin resmi merciler ile paylaşımı kanununda öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

    KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

   Kişisel verileriniz, başkanlığımız faaliyetlerinin belirlenen yasal çerçevede gerçekleştirilebilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin A ve B maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

   Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

    KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

   6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile başkanlığımıza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı KVKK’nun 7. maddesi uyarınca, bu kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
    İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

   Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, D bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini başkanlığımıza bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda belirtilen KEP adresine göndererek, kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir.

   Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.


En son değiştirme: Salı, 22 Ağustos 2023, 9:00 AM